THÔNG TRI TRIỆU TẬPV/v tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

(Cập nhật: 4/9/2021 10:02:39 AM)

V/v tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 07 -TT/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

V/v tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề

Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi

các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

-----

            Kính gửi: ………………………………………………….

                            ..…………………………………………………

Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/HDHĐTNTW ngày 18/02/2021 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương về việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” năm 2021.

Căn cứ vào công văn giới thiệu, đăng ký của các tỉnh, thành phố, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” năm 2021 dành cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi khu vực phía Bắc, cụ thể như sau:

1. Số lượng:......... đồng chí (theo danh sách đã đăng ký)

2. Thời gian, địa điểm

+ Thời gian: 03 ngày, từ ngày 26/4/2021 đến ngày 28/4/2021

(Không kể thời gian đi và về)

Khai mạc Hội nghị tập huấn vào 8h00 ngày 26/4/2021

+ Địa điểm: Nhà khách Thanh niên, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế (91A, Trương Gia Mô, phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế)

* Yêu cầu:

- Các đoàn đại biểu có mặt chậm nhất vào lúc 18h00 ngày 25/4/2021 để 19h30 ngày 25/4/2021 họp Trưởng, phó các đoàn tham dự Hội nghị tập huấn.

 - Trang phục Lễ Khai mạc, Bế mạc và các hoạt động tập trung: Áo thanh niên Việt Nam hoặc áo phụ trách Đội và đeo khăn quàng đỏ.

 3. Nội dung, hình thức tập huấn

 Theo Kế hoạch số 16-KH/HDHĐTNTW ngày 18/02/2021 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

4. Kinh phí

+ Trung ương: Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn.                

 + Địa phương:

- Kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho đại biểu thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị phí đối với các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kinh phí đóng góp: 500.000đ/đại biểu

5. Thông tin liên hệ

 * Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Đồng chí Trần Thị Phương, SĐT: 0984.308.490; Đồng chí Phan Hồng Nhung, SĐT: 0987.907.048; Fax: 024.3676.3618; Email: ppctdtwd@gmail.com; Website: http://thieunhitw.vn

* Liên hệ ăn, nghỉ: Ban tổ chức đã liên hệ địa điểm ăn, nghỉ cho các đồng chí học viên; Liên hệ trực tiếp với đồng chí Trịnh Ngọc Huy, Phó giám đốc Nhà khách Thanh niên, SĐT: 0935.539.196, hoặc liên hệ với ban tổ chức.

 Nhận được thông tri triệu tập này, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và chọn cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/hiện);

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thưTWĐ  Chủ tịch HĐĐ TW (để b/cáo);

- Thường trực HĐĐTW (để b/cáo);

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

 

                                     ( Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

 

 

TẢI THÔNG TRI TRIỆU TẬP TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW