THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội”, năm 2020

(Cập nhật: 9/22/2020 8:38:34 AM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 07 -TB/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc

chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội”, năm 2020

---

Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/HDHĐTNTW ngày 22/6/2020 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương về việc tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội” năm 2020. Tuy nhiên, do sự bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố cho nên Hội nghị tập huấn chuyên đề“Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội” năm 2020 phải dừng lại (theo thông báo số 05-TB/HDHĐTNTW ngày 10/8/2020 về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị tập huấn).

Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, đảm bảo cho các hoạt động, hội nghị trở lại. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội” năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra.

1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 23/10/2020 đến ngày 25/10/2020

(Không kể thời gian đi và về của đại biểu)

2. Địa điểm: Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3. Đối tượng

- Cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi tại Ban Thanh Thiếu nhi trường học, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

- Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội;

- Giảng viên bộ môn công tác Đội các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm.

4. Số lượng

- Mỗi đơn vị tỉnh, thành phố chọn cử 09 đại biểu, trong đó:

+ 01 cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi tại Ban Thanh Thiếu nhi trường học, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố (ưu tiên cán bộ mới, cán bộ nguồn làm công tác thiếu nhi);

+ 01 cán bộ chuyên trách làm công tác Thiếu nhi, Hội đồng Đội quận, huyện, thị xã (ưu tiên cán bộ mới, cán bộ nguồn làm công tác thiếu nhi);

+ 03 Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối THCS;

+ 03 Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối Tiểu học;

+ 01 Giảng viên bộ môn công tác Đội trường Đại học, Cao đẳng sư phạm.

- Các trường hợp khác đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức.

5. Nội dung

          - Phương pháp triển khai chương trình rèn luyện đội viên.

- Phương pháp giảng dạy và huấn luyện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; Phương pháp hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội và nghi lễ Đội

          - Phương pháp hướng dẫn và thực hành sử dụng truyền tin Semaphore.

- Tổ chức câu lạc bộ, đội, nhóm  trong trường Tiểu học và THCS.

- Chuyên đề kỹ năng sống “Phòng chống bạo lực học đường và bắt cóc trẻ em” cho thiếu nhi.

          - Kỹ năng hướng dẫn nhảy “Dance Kids” tập thể thiếu nhi.

          - Kỹ năng hoạt náo, thu hút tập hợp thiếu nhi tham gia các hoạt động.

- Kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động trò chơi vận động cho thiếu nhi.

          - Kỹ năng truyền tin mật thư, dấu đường.

6. Kinh phí: 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng chẵn).

7. Thời gian đăng kí

Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn tiếp tục chọn cử đại biểu và gửi danh sách đại biểu về Trung ương trước ngày 07/10/2020, thông qua công văn, chuyển Fax, email.

Thông tin liên hệ trực tiếp gặp: Đồng chí Trần Thị Hằng, cán bộ thường trực hội nghị tập huấn; ĐT: 0962.413.555; Email: tranhangk60dhsphn@gmail.com hoặc truy cập Website: http://thieunhitw.vn.

* Danh sách đăng ký hoặc quyết định có dấu đỏ gửi về địa chỉ:

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương

Địa chỉ: Số 02, Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

* Ghi chú: Sau ngày 07/10/2020 Trung ương sẽ có Thông tri triệu tập chính thức các đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn.

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương trân trọng thông báo để Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố được biết và triển khai đến các đối tượng tham gia tập huấn theo đúng thời gian, địa điểm trên./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                                               

- Ban Bí thư TW Đoàn (b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TWĐ,

Chủ tịch HĐĐ TW (b/cáo);

- BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, tp (t/hiện);

- L­ưu  VPTT.                                                     

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW