Số: 14-CV/HDHĐTNTW V/v xin ý kiến tổ chức đoàn đại biểu đi học tập trao đổi kinh nghiệm tại Châu Âu

(Cập nhật: 4/12/2019 9:04:29 AM)

.VN

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

---

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số:  14-CV/HDHĐTNTW

V/v xin ý kiến tổ chức đoàn đại biểu đi

học tập trao đổi kinh nghiệm tại Châu Âu

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - Ban Thường vụ Đoàn - HĐĐ các tỉnh, thành phố;

                                                         - Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động TTN

                                                         các tỉnh, thành phố.

Được sự nhất trí về chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại thông báo số 142-TB/TWĐTN-VP ngày 01/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Đoàn đại biểu cán bộ phụ trách thiếu nhi đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số nước khu vực Châu Âu, năm 2019.

Để có cơ sở nghiên cứu, xây dựng đề án trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Đối ngoại Trung ương phê duyệt. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội, Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố triển khai, đăng ký và có ý kiến phản hồi về Trung ương trước ngày 30/4/2019.

1. Số lượng: Khoảng từ 20 đến 25 đại biểu.

2. Thời gian: Từ 07 đến 09 ngày, dự kiến trung tuần tháng 10 năm 2019.

(không kể thời gian đi, về và tập huấn tại Việt Nam).

3. Địa điểm: 04 nước khu vực Châu Âu gồm: Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan.

4. Đối tượng, thành phần:

- Đại diện Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

- Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

- Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi các tỉnh, thành phố.

5. Kinh phí: Dự kiến khoảng từ 68.000.000đ đến 75.000.000đ/đại biểu bao gồm: Chi phí vé máy bay quốc tế khứ hồi, lệ phí sân bay, phí bảo đảm an ninh hàng không, lệ phí visa, dịch thuật; các chi phí xuất nhập cảnh quốc tế, bảo hiểm con người và hành lý; kinh phí ăn, ở, đi lại, làm việc, thăm quan, phiên dịch và các hoạt động giao lưu (không bao gồm kinh phí đi lại từ địa phương về Hà Nội và ngược lại; kinh phí ăn nghỉ, tập huấn cho đại biểu tại Hà Nội).

Việc tổ chức đoàn đại biểu cán bộ phụ trách thiếu nhi đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số nước khu vực Châu Âu, năm 2019 là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội, Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố quan tâm và có ý kiến phản hồi sớm để chương trình được tổ chức theo kế hoạch đề ra.

Mọi ý kiến được phản hồi trực tiếp với Đồng chí Lê Nam Phong, Phòng Phương pháp công tác Đội và trẻ em, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương; Điện thoại: 0944.907.389.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:                                                                             

- Như kính gửi;                                                                  

- Đ/c BTTN TW Đoàn (để b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TWĐ, Chủ tịch HĐĐ TW (b/cáo);

- Ban Tổ chức, Ban Quốc tế, Văn phòng TWĐ (p/hợp);

- Lưu VP TT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

TẢI CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW