Thông tri triệu tập V/v tham dự Hội nghị tập huấn toàn quốc chuyên đề “Phương pháp huấn luyện môn Thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, năm 2018

(Cập nhật: 3/9/2018 10:50:37 AM)

.VN

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM  HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số:  02   -TT/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

V/v tham dự Hội nghị tập huấn toàn quốc chuyên đề

“Phương pháp huấn luyện môn Thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao”

dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, năm 2018

---     

Kính gửi: - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố.

                 - Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động

                   Thanh Thiếu nhi các tỉnh, thành phố.

          Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/HDHĐTNTW ngày 29/01/2018 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương về việc tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc chuyên đề “Phương pháp huấn luyện môn Thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, năm 2018.

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn chuyên đề “Phương pháp huấn luyện môn Thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, năm 2018 cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Lãnh đạo phụ trách chuyên môn; cán bộ nghiệp vụ khoa thể dục thể thao và nghệ thuật; cộng tác viên bộ môn thể dục thể thao và nghệ thuật của hệ thống Nhà thiếu nhi trên toàn quốc;

- Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, giáo viên giáo dục thể chất các trường Tiểu học, THCS các tỉnh, thành phố.

2. Thành phần, số lượng

2.1. Đối với các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi cấp tỉnh (thành phố): Mỗi đơn vị chọn cử 04 đại biểu, trong đó:

+ Môn thể dục Aerobic:    02 đại biểu.

+ Môn Khiêu vũ thể thao: 02 đại biểu.

2.2. Đối với hệ thống Nhà thiếu nhi cấp quận (huyện, thị xã): Mỗi đơn vị chọn cử 02 đại biểu, trong đó:

+ Môn thể dục Aerobic:    01 đại biểu.

+ Môn Khiêu vũ thể thao: 01 đại biểu.

2.3. Đối với Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, Giáo viên giáo dục thể chất các trường Tiểu học và THCS: Mỗi tỉnh, thành phố chọn cử 04 đại biểu, trong đó:

+ Môn thể dục Aerobic:    02 đại biểu.

+ Môn Khiêu vũ thể thao: 02 đại biểu.

2.4. Các trường hợp khác: Liên hệ với Ban Tổ chức.

3. Thời gian, địa điểm

+ Thời gian: 07 ngày, từ ngày 28/3/2018 đến ngày 03/4/2018

(Không kể thời gian đi và về)

          Khai mạc Hội nghị tập huấn vào 8h00 ngày 28/3/2018.

+ Địa điểm: Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 169, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

* Yêu cầu:

- Các đại biểu có mặt chậm nhất vào lúc 17h30 ngày 27/3/2018 để 19h30 ngày 27/3/2018 họp Trưởng các đoàn tham dự Hội nghị tập huấn.

- Trang phục:

+ Đối với bộ môn thể dục Aerobic: Quần, áo tập môn thể dục Aerobic; giầy thể thao.

+ Đối với bộ môn Khiêu vũ thể thao: Giầy, sandal khiêu vũ (trang phục biểu diễn khiêu vũ nếu có)

          4. Nội dung, hình thức tập huấn

 Theo Kế hoạch số 02-KH/HDHĐTNTW ngày 29/01/2018 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

5. Kinh phí

+ Trung ương: Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn.                

          + Địa phương

- Kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho đại biểu thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị phí đối với các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kinh phí tài liệu và thăm quan thực tế: 500.000 đ/học viên.

6. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin liên hệ đồng chí Nguyễn Anh Vân, cán bộ thường trực; Điện thoại: 024.3676.2507; Mobile: 0912.776.337; Fax: 024.3676.3618; Email: anhvantwd@gmail.com; Website: www.thieunhitw.vn

* Ghi chú: Ban tổ chức đã liên hệ địa điểm ăn, nghỉ cho các học viên, mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với đồng chí Phạm Hồng Tuấn, Trưởng khoa nghiệp vụ cơ sở, Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh; Mobile: 0903.121.450.

Nhận được Thông tri triệu tập này, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đề nghị Hội đồng Đội, lãnh đạo các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và chọn cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đầy đủ, đúng thành phần quy định./.

 

Nơi nhận:                    

- Như kính gửi (t/hiện);

- Ban Bí thư TW Đoàn (b/cáo);

- Đồng chí Nguyễn ngọc Lương, Bí thư phụ trách (b/cáo);                                                                              

- Tổng cục TDTT (p/hợp);                 

- Vụ TDTT quần chúng (p/hợp);

- Lưu VPTT.                                                                                                       

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký )

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

 

TẢI THÔNG TRI TRIỆU TẬP TẠI ĐÂY

 

TẢI THÔNG TRI CHƯA DS TẠI ĐÂY

 

TRUNG TÂM HDHD THIẾU NHI TW