Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - Hè năm 2018”

(Cập nhật: 1/31/2018 9:02:53 AM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số:   03  -KH/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề

“Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - năm 2018”

---

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 về nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; chương trình công tác năm 2018 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt.

Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - Hè năm 2018” dành cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư, năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức Đoàn đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ làm công tác thiếu nhi; khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đội trong sự phát triển của tổ chức Đoàn với nội dung chỉ đạo là “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”.

2. Nâng cao chất lượng, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đẩy mạnh chất lượng các mô hình hoạt động ngoại khóa cho thiếu nhi từ đó thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

 3. Giúp cán bộ phụ trách thiếu nhi nâng cao kỹ năng thu hút tập hợp thiếu nhi, tham gia hiệu quả công tác quản lý, giáo dục thiếu nhi ngoài nhà trường; tạo ra những sân chơi bổ ích, môi trường giáo dục lành mạnh cho  thiếu nhi; hướng dẫn, triển khai tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi ngoài trường học có chất lượng và hiệu quả.

* Yêu cầu: Nội dung tập huấn phải được đổi mới, phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn và đặc thù chung của thiếu nhi theo khu vực và vùng, miền; học viên khi trở về địa phương có thể triển khai tốt các hoạt động, mô hình vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại cơ sở.

II. NỘI DUNG

1. Lý thuyết

- Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng;

- Quán triệt những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm hè năm 2018; cách thức tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè và bàn giao học sinh trở lại trường học;

- Giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi (kỹ năng phòng chống đuối nước) ở địa bàn dân cư.

2. Thực hành

- Những kỹ năng cần thiết của người cán bộ phụ trách thiếu nhi;

- Kỹ năng tổ chức các trò chơi cá nhân, tập thể trong hoạt động Đội tại địa bàn dân cư;

- Hướng dẫn cách thức tổ chức cắm trại hè cho thiếu nhi;

- Phương pháp, xây dựng  tổ chức các bài dân vũ, các điệu nhảy đồng diễn tập thể, các bài hát múa phù hợp với thiếu nhi trong các giờ sinh hoạt tập thể;

- Tham quan mô hình thực tế;

- Đánh giá, kiểm tra những nội dung chuyên đề đã được tập huấn.

III. SỐ LƯỢNG, QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Số lượng: 02 lớp.

2. Quy mô: Theo 02 khu vực.

2.1. Khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra)

+ Thời gian: 05 ngày, dự kiến từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018

(Không kể thời gian đi và về của đại biểu)

+ Địa điểm: Tại Cung Thiếu nhi tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ: Tổ 17, phường Kim Tân, tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2.2. Khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)

+ Thời gian: 05 ngày, dự kiến từ ngày 23/4/2017 đến ngày 27/4/2017

(Không kể thời gian đi và về của đại biểu)

+ Địa điểm: Tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Số 09, Đinh Tiên Hoàng, phường 2, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

IV. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng

- Cán bộ chuyên trách Hội đồng Đội quận, huyện, thị xã.

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ làm công tác thiếu nhi xã, phường, thị trấn.

2. Số lượng

- Mỗi tỉnh, thành phố chọn cử 08 đại biểu, trong đó:

+ 02 đại biểu chuyên trách Hội đồng Đội cấp quận, huyện, thị xã (ưu tiên cán bộ mới nhận nhiệm vụ);

+ 03 đại biểu Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn;

+ 03 đại biểu là cán bộ trực tiếp làm việc với thiếu nhi ở địa bàn dân cư (Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, phụ trách thiếu nhi ở thôn, ấp, bản);

- Các trường hợp khác đề nghị liên hệ với Ban tổ chức.

V. KINH PHÍ

1. Trung ương

- Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn, xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, ăn nghỉ, đi lại cho Ban tổ chức, giảng viên, báo cáo viên.

- Hỗ trợ một phần kinh phí ăn, nghỉ; kinh phí tài liệu, tổ chức các hoạt động tập trung và thăm quan mô hình cho đại biểu không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn, cán bộ làm việc với thiếu nhi ở địa bàn dân cư).

2. Địa phương

Hỗ trợ kinh phí cho đại biểu tham gia tập huấn, cụ thể như sau:

+ Đối tượng hưởng lương:

- Kinh phí đi lại, công tác phí, ăn nghỉ của đại biểu thực hiện theo quy định của Nhà nước và khả năng của địa phương.

- Kinh phí đóng góp: 700.000đ/đại biểu (bao gồm kinh phí tài liệu, đạo cụ, giảng viên, tổ chức các hoạt động, thăm quan mô hình)..

+ Đối tượng không hưởng lương: Kinh phí đi lại, công tác phí và hỗ trợ một phần kinh phí ăn, nghỉ cho đại biểu theo quy định của Nhà nước (Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn, cán bộ làm việc với thiếu nhi ở địa bàn dân cư).

VI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chọn cử và gửi danh sách đại biểu (theo mẫu) về Trung ương trước ngày 26/3/2018 (khu vực phía Bắc), trước ngày 09/4/2018 (khu vực phía Nam) thông qua công văn, chuyển Fax, email hoặc điện thoại trực tiếp gặp đồng chí Tạ Thị Hồng Mai, Cán bộ Phòng Phương pháp công tác Đội và trẻ em; ĐT: 0972.253.799.

Danh sách đăng ký hoặc quyết định có dấu đỏ gửi về địa chỉ: Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương; Địa chỉ: Số 02, Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; ĐT: 024.3676.0890; Fax: 024.3676.3618; Email: ppctdtwd@gmail.com; Website: http://thieunhitw.vn

* Ghi chú: Sau ngày 26/3/2018 (khu vực phía Bắc), sau ngày 09/4/2018 (khu vực phía Nam) Trung ương sẽ có Thông tri triệu tập chính thức các đại biểu đã đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn.

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - Hè năm 2018 dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn quan tâm, chỉ đạo và chọn cử đại biểu tham dự tập huấn theo đúng thành phần quy định./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực BBT TW Đoàn (b/cáo);

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư phụ trách (b/cáo);

- Thường trực HĐĐ TW (b/cáo);

- BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, tp (t/hiện);

- Lưu VP TT.

                                               GIÁM ĐỐC       

 

 

                                     (Đã ký)

 

                                           Nguyễn Đình Kiểm        

Tải kế hoach tai đây

Tải bản đăng ký tại đây

TẢi Thông Tri TẠI ĐÂY

TRUNG TÂM HDHD THIẾU NHI TW