THÔNG TRI TRIỆU TẬP Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp dàn dựng sân khấu, xây dựng mô hình CLB, đội, nhóm và giáo dục kỹ năng sống dành cho thiếu nhi” năm 2017

(Cập nhật: 3/18/2017 10:40:21 PM)

THÔNG TRI TRIỆU TẬP Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp dàn dựng sân khấu, xây dựng mô hình CLB, đội, nhóm và giáo dục kỹ năng sống dành cho thiếu nhi” năm 2017

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số:      -TT/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề

Phương pháp dàn dựng sân khấu, xây dựng mô hình CLB, đội, nhóm

và giáo dục kỹ năng sống dành cho thiếu nhi” năm 2017

---

Kính gửi: Ban Giám đốc Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm

                hoạt động Thanh Thiếu nhi các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Thông báo số 29-TB/HĐĐTW ngày 20/02/2017 của Hội đồng Đội Trung ương về các hoạt động bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm 2017; Kế hoạch số 03-KH/HDHĐTNTW ngày 22/02/2017 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương về việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp dàn dựng sân khấu, xây dựng các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm và giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi” dành cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc, năm 2017.

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề Phương pháp dàn dựng sân khấu, xây dựng các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm và giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi” năm 2017 cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Là lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ các khoa phòng chuyên môn, nghiệp vụ của các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi cấp tỉnh, thành phố; quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.

2. Số lượng

- Mỗi tỉnh, thành phố chọn cử từ 04 - 06 đại biểu, trong đó:

+ 02 đại biểu Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi cấp tỉnh, thành phố;

+ 02 - 04 đại biểu Nhà Thiếu nhi cấp quận, huyện, thị xã.

- Các đơn vị căn cứ nội dung tập huấn, chọn cử đại biểu phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình, những trường hợp khác đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức.

3. Thời gian, địa điểm

+ Thời gian: 05 ngày, từ ngày 28/3/2017 đến ngày 01/4/2017

(Không kể thời gian đi và về)

Khai mạc Hội nghị tập huấn vào 8h00 ngày 28/3/2017

+ Địa điểm: Tại Nhà khách Thanh niên,

Địa chỉ: Khu 01, phường Bến Thốc, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

* Yêu cầu:

- Các đoàn đại biểu có mặt chậm nhất vào lúc 17h30 ngày 27/3/2017 để 19h30 ngày 27/3/2017 họp Trưởng các đoàn tham dự Hội nghị.

          - Trang phục Lễ khai mạc, bế mạc và các hoạt động tập trung: Áo thanh niên Việt Nam, áo phụ trách Đội và đeo khăn quàng đỏ.

          3. Nội dung, hình thức tập huấn

          Theo Kế hoạch số 03-KH/HDHĐTNTW ngày 22/02/2017 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

4. Kinh phí

+ Trung ương

Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn.

+ Địa phương

Hỗ trợ kinh phí cho đại biểu tham gia tập huấn, cụ thể như sau:

- Kinh phí đi lại, công tác phí, ăn nghỉ của đại biểu thực hiện theo quy định của Nhà nước.

- Kinh phí đóng góp: 1.000.000đ/đại biểu, trong đó:

+ Kinh phí tài liệu, đạo cụ, giảng viên: 800.000đ/đại biểu.

+ Kinh phí thiết kế, tổ chức các hoạt động tập trung, thăm quan mô hình: 200.000đ/đại biểu.

5. Thông tin liên hệ

 * Ban tổ chức Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Viên chức, Phòng Phương pháp công tác Đội và trẻ em; Mobile: 0972.813.888; Đồng chí Tạ Thị Hồng Mai, Viên chức, Phòng Phương pháp công tác Đội và trẻ em; Mobile: 0972.253.799; Điện thoại: 04.3676.0890; Fax: 04.3676.3618; Email: ppctdtwd@gmail.com; Website: http://thieunhitw.vn

* Liên hệ ăn, nghỉ: Đồng chí Trịnh Văn Tuyến, Giám đốc Trại hè Thanh thiếu nhi Việt Nam. ĐT: (0313).861.408; Mobile: 0984.850.373.

Nhận được thông tri triệu tập này, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đề nghị Ban Giám đốc Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi các tỉnh, thành phố chọn cử cán bộ và tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đầy đủ, đúng thành phần quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/hiện);

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Long Hải, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch HĐĐ TW (để b/cáo);

- Thường trực HĐĐTW (để chỉ đạo);

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

 

 

( đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

DOWLOAD THÔNG TRI TRIỆU TẬP TẠI ĐÂY