Trang chủ ở giữa
anh bia 1
bia 2
HKQD
anh nen
Nhà khách Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi TW

Nhà khách Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi TW

Nhà khách là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi TW. Trong những năm qua, bộ phận nhà khách luôn thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình.

Xem chi tiết