Kế hoạc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội” năm 2018

(Cập nhật: 5/18/2018 4:51:14 PM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 09 -KH/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề

“Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội” năm 2018

---

Kính gửi: Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 về nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; chương trình công tác năm 2018 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt.

Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội” năm 2018 dành cho cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, giáo viên giảng dạy bộ môn công tác Đội tại các trường Đại học, Cao đẳng các tỉnh, thành phố với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng công tác xã hội; chuẩn hóa Nghi thức Đội và Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, kỹ năng thực hiện Nghi thức Đội trong trường học.

2. Tăng cường chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi từ đó đẩy mạnh hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học góp phần vào việc nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh.

3. Tập huấn sẽ giúp các cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi nắm bắt được nội dung, cập nhập chương trình mới, thực hành các kỹ năng thành thạo, tự tin trong việc triển khai các hoạt động tập thể.

4. Yêu cầu: Nội dung tập huấn phù hợp với đặc thù chung của khu vực và vùng, miền; đi sâu vào thực hành; đổi mới, thiết thực, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình, bám sát với đối tượng tập huấn.

II. NỘI DUNG

- Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh (Nghi thức và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; Lễ Chào cờ liên đội; Lễ Diễu hành; Lễ Duyệt Đội; các bài trống quy định; Đội hình, đội ngũ…)

- Phương pháp tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên sửa đổi;

- Phương pháp tổ chức tiết sinh hoạt Đội TNTP Hồ Chí Minh, tiết sinh hoạt sao nhi đồng và hướng dẫn tổ chức Lễ kết nạp Đội viên mới, lễ trưởng thành Đội.

- Kỹ năng tổ chức trò chơi gắn với việc công nhận chuyên hiệu đội viên theo chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi.

- Phương pháp sử dụng truyền tin semaphore;

- Hướng dẫn cách thức kết hợp giáo dục kỹ năng mềm, kỹ năng cứng và kỹ năng sống cho học sinh trong trường học (kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường…)

- Hướng dẫn một số điệu nhảy đồng diễn trong giờ sinh hoạt tập thể trong trường học.

III. SỐ LƯỢNG, QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Số lượng: 02 lớp.

2. Quy mô: Theo 02 khu vực

2.1. Khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra)

+ Thời gian: 05 ngày, dự kiến từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018

(Không kể thời gian đi và về của đại biểu)

+ Địa điểm: tại tỉnh Quảng Ninh.

2.2. Khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)

+ Thời gian: 05 ngày, dự kiến từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018

(Không kể thời gian đi và về của đại biểu)

+ Địa điểm: tại tỉnh Đăk Lăk.

IV. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng

- Cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi tại Ban Thanh Thiếu nhi trường học, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

- Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội;

- Giảng viên bộ môn công tác Đội các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm.

2. Số lượng

- Mỗi đơn vị tỉnh, thành phố chọn cử 09 đại biểu, trong đó:

+ 01 cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi tại Ban Thanh Thiếu nhi trường học, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố (ưu tiên cán bộ mới, cán bộ nguồn làm công tác thiếu nhi);

+ 01 cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi, Hội đồng Đội quận, huyện, thị xã (ưu tiên cán bộ mới, cán bộ nguồn làm công tác thiếu nhi);

+ 03 Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối THCS;

+ 03 Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối Tiểu học;

+ 01 Giảng viên bộ môn công tác Đội trường Đại học, Cao đẳng sư phạm.

- Các trường hợp khác đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức.

V. KINH PHÍ

1. Trung ương: Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn, biên soạn giáo trình, ăn nghỉ, đi lại cho Ban tổ chức, giảng viên, báo cáo viên.

2. Địa phương: Các đơn vị cử đại biểu tham gia tập huấn hỗ trợ kinh phí cho đại biểu cụ thể như sau:

- Kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho đại biểu thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị phí đối với các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kinh phí tài liệu, đạo cụ thực hiện mô hình, tổ chức các hoạt động tập trung: 800.000đ/đại biểu.

VI. THỜ I GIAN ĐĂNG KÝ

Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn chọn cử đại biểu và gửi danh sách đại biểu (theo mẫu) về Trung ương trước ngày 25/6/2018 (lớp phía Bắc), trước ngày 12/7/2018 (lớp phía Nam) thông qua công văn, chuyển Fax, email hoặc điện thoại trực tiếp gặp: Đồng chí Tạ Thị Hồng Mai, Cán bộ Phòng Phương pháp công tác Đội và trẻ em. Mobile: 0972.253.799; Điện thoại: 024.3676.0890; Fax: 024.3676.3618; Email: ppctdtwd@gmail.com; Website: http://thieunhitw.vn.

* Danh sách đăng ký hoặc quyết định có dấu đỏ gửi về địa chỉ:

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương

Địa chỉ: Số 02, Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

* Ghi chú:

+ Sau ngày 25/6/2018 Trung ương sẽ có Thông tri triệu tập chính thức các đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn khu vực phía Bắc.

+ Sau ngày 12/7/2018 Trung ương sẽ có Thông tri triệu tập chính thức các đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn khu vực phía Nam.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội” năm 2018 dành cho cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, giáo viên giảng dạy bộ môn công tác Đội tại các trường Đại học, Cao đẳng các tỉnh, thành phố. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện và chọn cử đại biểu tham dự tập huấn theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư phụ trrách (để b/cáo);

- Thường trực HĐĐ TW (để b/cáo);

- HĐĐ tỉnh Quảng Ninh (để p/hợp);

- HĐĐ tỉnh Đăk Lăk (để p/hợp);

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký )

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

TẢI KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY 

TẢI BẢN DẤU ĐỎ 

TẢI MẪU ĐĂNG KÝ

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW