anh bia 1
Trang chủ ở giữa
bia 2
HKQD
anh nen

THÔNG BÁO V/v tiếp tục thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn, năm 2020

(Cập nhật: 4/27/2020 8:56:57 AM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 03-TB/HDHĐTNTW

 

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

     Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

 V/v tiếp tục thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn, năm 2020

----

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/HDHĐTNTW ngày 30/01/2020 của Trung tâm HDHĐ thiếu nhi Trung ương về việc tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp huấn luyện môn Thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, năm 20220; Kế hoạch số 02-KH/ KH/HDHĐTNTW ngày 05/02/2020 của Trung tâm HDHĐ thiếu nhi Trung ương về việc tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” năm 2020.

Ngày 10/3/2020, Trung tâm Hướng dẫn hoạt độngt hiêu snhi Trung ương đã ban hành thông báo số 02-TB/HDHDHDDTHD về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, năm 2020. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn. Trung tâm Hướng dẫn hoạt độngt hiếu nhi Trung ương tiếp tục thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn như sau:

1. Tập huấn chuyên đề“ Phương pháp huấn luyện môn Thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao”.

+ Thời gian: 07 ngày, từ ngày 04/6/2020 đến ngày 10/6/2020.

+ Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi”.

* Khu vực phía Nam

+ Thời gian: 05 ngày, từ ngày 12/6/2020 đến ngày 16/6/2020

+ Địa điểm: Thành phố Cần Thơ.

 * Khu vực phía Bắc

+ Thời gian: 05 ngày, từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020

+ Địa điểm: Tỉnh Phú Thọ

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương trân trọng thông báo để Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội và hệ thống Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động TTN các tỉnh, thành phố được biết để tổ chức thực hiện./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                                               

- Thường trực BBT TW Đoàn (b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TWĐ,

Chủ tịch HĐĐ TW (b/cáo);

- Vụ TDTT, Tổng cục TDTT (p/hợp);

- BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, tp (t/hiện);

- Cung, NTN, Trung tâm hoạt động TTN, CLB KV các tỉnh, t. phố (t/hiện);

- L­ưu  VPTT.                                                     

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Kiểm

 

Doanthanhnien