anh bia 1
Trang chủ ở giữa
bia 2
HKQD
anh nen

THÔNG BÁO Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và các hoạt động tập trung dành cho thiếu nhi và cán bộ phụ trách thiếu nhi, năm 2020

(Cập nhật: 2/3/2020 9:13:11 AM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 01-TB/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và các hoạt động

tập trung dành cho thiếu nhi và cán bộ phụ trách thiếu nhi, năm 2020

---

Kính gửi: - Ban Thường vụ Đoàn - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố;

    - Hệ thống Cung thiếu nhi, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động TTN các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020; chương trình hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2020; chương trình công tác năm 2020 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt ngày 08/01/2020.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương thông báo tiến độ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và các hoạt động tập trung dành cho thiếu nhi và cán bộ phụ trách thiếu nhi, năm 2020 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

1. Tập huấn chuyên đề “Phương pháp giảng dạy, huấn luyện môn Thể dục Aerobic và Khiêu vũ thể thao thiếu nhi”

+ Quy mô: Toàn quốc.

+ Thời gian: 05 ngày, dự kiến từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020

+ Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đối tượng, thành phần: Lãnh đạo phụ trách chuyên môn và cán bộ khoa, phòng chuyên môn, nghiệp vụ hệ thống Nhà thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội, giáo viên giáo dục thể chất các trường Tiểu học và THCS, giáo viên các lạc bộ khiêu vũ toàn quốc.

+ Kinh phí: Theo quy định của Nhà nước.

2. Tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi”

+ Quy mô: Theo 02 khu vực.

+ Thời gian, địa điểm:

* Khu vực phía Bắc: 05 ngày, dự kiến từ ngày 20/4/2020 đến 24/4/2020

- Địa điểm: Tại tỉnh Phú Thọ.

* Khu vực phía Nam: 05 ngày, dự kiến từ ngày 08/4/2020 đến 12/4/2020

- Địa điểm: Tại thành phố Cần Thơ.

+ Đối tượng, thành phần: Cán bộ chuyên trách Hội đồng Đội tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn; cán bộ làm công tác thiếu nhi xã, phường, thị trấn.

+ Kinh phí: Theo quy định của Nhà nước.

3. Tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng công tác xã hội”

+ Quy mô: Toàn quốc.

+ Thời gian: 05 ngày, dự kiến từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020

+ Địa điểm: Tại thành phố Đà Nẵng.

+ Đối tượng, thành phần: Giáo viên làm tổng phụ trách Đội, Giảng viên khoa công tác Đội các trường Đại học, Cao đẳng các tỉnh, thành phố.

+ Kinh phí: Theo quy định của Nhà nước.

II. HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG

1. Liên hoan “Khiêu vũ đồng diễn thiếu nhi” hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc, năm 2020.

+ Quy mô: Toàn quốc.

+ Thời gian: 03 ngày, dự kiến từ ngày 27/7/2020 đến ngày 29/7/2020

+ Địa điểm: Tại thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đối tượng, thành phần: Thiếu nhi đang sinh hoạt, học tập tại hệ thống Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, câu lạc bộ khiêu vũ các tỉnh, thành phố.

+ Kinh phí: Theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương trân trọng thông báo và đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội, hệ thống Cung thiếu nhi, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố làm căn cứ để chỉ đạo, phối hợp triển khai và chủ động đăng ký tham gia các nội dung, hoạt động trên./.

* Chi tiết liên hệ Đồng chí Nguyễn Phương Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương; Điện thoại/Fax: 0947.406.000; 024.3676.3618; Website: http://thieunhitw.vn

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi (t/hiện);

- Đ/c BTTN TW Đoàn (b/cáo);                                             

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, BTTW Đoàn, Chủ tịch HĐĐ TW (b/cáo);

- Thường trực HĐĐ TW (b/cáo);

- Ban CTTN, Ban TG TW Đoàn (p/hợp);                                                               

- VP TW Đoàn (t/hợp);                                                                

- Lưu VPTT.                                                                  

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

TẢI THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW