THÔNG BÁO V/v tổ chức Giải “Khiêu vũ Thể thao Thiếu nhi” hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc, năm 2020

(Cập nhật: 9/22/2020 8:36:11 AM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM  HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số:06 -TB/HDHĐTNTW

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Giải “Khiêu vũ Thể thao Thiếu nhi”

hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc, năm 2020

---

                                                         Kính gửi: Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm

                                                                        hoạt động Thanh Thiếu nhi các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 09-KH/HDHĐTNTW ngày 20/5/2020 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương; Điều lệ số 148/ĐL-TCTDTT ngày 28/5/2020 của Tổng cục Thể dục Thể thao về việc tổ chức Giải “Khiêu vũ Thể thao Thiếu nhi” hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc, năm 2020; Thông tri triệu tập số 04-TTr/HDHĐTNTW ngày 10/7/2020 về việc tham dự Giải “Khiêu vũ Thể thao Thiếu nhi” hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc, năm 2020. Tuy nhiên, do sự bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố cho nên Giải “Khiêu vũ Thể thao Thiếu nhi” hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc, năm 2020 phải dừng lại (theo thông báo số 04-TB/HDHĐTNTW ngày 06/8/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức Giải).

Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, đảm bảo cho các hoạt động, hội nghị trở lại. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương - Ban Tổ chức Giải tiếp tục tổ chức Giải “Khiêu vũ Thể thao Thiếu nhi” hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc, năm 2020 theo kế hoạch, Điều lệ đã đề ra.

1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 09/10/2020 đến ngày 11/10/2020

                                               (Không kể thời gian đi và về)

2. Địa điểm: Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 169, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng: Là thiếu nhi đang sinh hoạt tại các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.

4. Độ tuổi

- Độ tuổi 1: Từ 8 - 11 tuổi (sinh năm 2009 - 2012)

- Độ tuổi 2: Từ 12 - 15 tuổi (sinh năm  2005 - 2008)

5. Nội dung, hình thức

Thi đấu theo Điều lệ số 148/ĐL-TCTDTT ngày 28/5/2020 của Tổng Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành.

6. Hồ sơ đăng ký

Bản đăng ký chính thức và sơ bộ danh sách tham dự giải (theo mẫu) gửi về Ban tổ chức trước ngày 25/9/2020 theo địa chỉ: Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương, số 02 Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; Điện thoại: 024.3676.2507; Fax: 024.3676.3618.

Các văn bản, tài liệu của Giải truy cập Webiste: http://thieunhitw.vn. Thông tin liên hệ gặp đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ, cán bộ thường trực Giải; Mobile: 0843.189.993; Email: nguyentuanvutwd@gmail.com;

* Ghi chú: Sau ngày 02/10/2020 Trung ương sẽ chính thức chốt danh sách và  không tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia Giải của các đơn vị.

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương - Ban Tổ chức Giải thông báo để Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi các tỉnh, thành phố được biết, chủ động tổ chức tập luyện và tham dự Giải theo tiến độ đã đề ra./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                         

- Như kính gửi;                                                                 

- Ban Bí thư TWĐ (b/cáo);

- Bộ VHTT &DL (b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TWĐ,

 Chủ tịch HĐĐ Trung ương (b/cáo);

- Thường trực HĐĐ TW (b/cáo);

- Tổng cục TDTT; Vụ TDTTQC (p/hợp);                                 

- Ban CTTN, TG, VP TW Đoàn (p/hợp); 

- Lưu VP - TT, BTC Giải.                                                           

GIÁM ĐỐC

 

                                          ( Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

Trưởng Ban Tổ chức Giải

                                                                                          

                                          

                        

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                    

 

 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW