THÔNG TRI TRIỆU TẬP V/v tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

(Cập nhật: 5/27/2020 2:31:14 PM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 02  -TT/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

V/v tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề

“Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi”

các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

---

Kính gửi: Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/HDHĐTNTW ngày 05/02/2020 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương về việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” năm 2020.

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Cán bộ chuyên trách Hội đồng Đội quận, huyện, thị xã.

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ làm công tác thiếu nhi xã, phường, thị trấn.

2. Số lượng

- Mỗi tỉnh, thành phố chọn cử 09 đại biểu, trong đó:

+ 03 đại biểu chuyên trách Hội đồng Đội cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã (ưu tiên cán bộ mới nhận nhiệm vụ);

+ 03 đại biểu Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn;

+ 03 đại biểu là cán bộ trực tiếp làm việc với thiếu nhi ở địa bàn dân cư (Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, phụ trách thiếu nhi ở thôn, ấp, bản);

- Các trường hợp khác đề nghị liên hệ với Ban tổ chức.

3. Thời gian, địa điểm

+ Thời gian: 05 ngày, từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020

(Không kể thời gian đi và về)

Khai mạc Hội nghị tập huấn vào 8h00 ngày 22/6/2020

+ Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Minh Lang, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

* Yêu cầu:

- Các đoàn đại biểu có mặt chậm nhất vào lúc 18h00 ngày 21/6/2020 để 19h30 ngày 21/6/2020 họp Trưởng các đoàn tham dự Hội nghị tập huấn.

          - Trang phục Lễ khai mạc, Bế mạc và các hoạt động tập trung: Áo thanh niên Việt Nam, áo phụ trách Đội và đeo khăn quàng đỏ.

          4. Nội dung, hình thức tập huấn

          Theo Kế hoạch số 02-KH/HDHĐTNTW ngày 05/02/2020 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

5. Kinh phí

+ Trung ương: Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn.                

          + Địa phương

- Kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho đại biểu thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị phí đối với các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Thông tin liên hệ

* Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Đồng chí Phan Hồng Nhung, cán bộ thường trực; SĐT: 0987.907.048; Fax: 024.3676.3618; Email: ppctdtwd@gmail.com; Website: http://thieunhitw.vn

* Liên hệ ăn, nghỉ: Ban tổ chức đã liên hệ địa điểm ăn, nghỉ tại trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cho các học viên; các đồng chí liên hệ trực tiếp với đồng chí: Trần Kiên Cường, Phó Trưởng phòng tổ chức hành chính, thông tin tư liệu trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, SĐT: 0982.829.383

Nhận được thông tri triệu tập này, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và chọn cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/hiện);

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TWĐ Chủ tịch HĐĐ TW (để b/cáo);

- Thường trực HĐĐTW (để b/cáo);

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số:      -TT/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

V/v tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề

“Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi”

các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

---

Kính gửi: Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/HDHĐTNTW ngày 05/02/2020 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương về việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” năm 2020.

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi” dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Cán bộ chuyên trách Hội đồng Đội quận, huyện, thị xã.

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ làm công tác thiếu nhi xã, phường, thị trấn.

2. Số lượng

- Mỗi tỉnh, thành phố chọn cử 09 đại biểu, trong đó:

+ 03 đại biểu chuyên trách Hội đồng Đội cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã (ưu tiên cán bộ mới nhận nhiệm vụ);

+ 03 đại biểu Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Đội xã, phường, thị trấn;

+ 03 đại biểu là cán bộ trực tiếp làm việc với thiếu nhi ở địa bàn dân cư (Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, phụ trách thiếu nhi ở thôn, ấp, bản);

- Các trường hợp khác đề nghị liên hệ với Ban tổ chức.

3. Thời gian, địa điểm

+ Thời gian: 05 ngày, từ ngày 12/6/2020 đến ngày 16/6/2020

(Không kể thời gian đi và về)

Khai mạc Hội nghị tập huấn vào 8h00 ngày 12/6/2020

+ Địa điểm: Đoàn an điều dưỡng 30 thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ: 80A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

* Yêu cầu:

- Các đoàn đại biểu có mặt chậm nhất vào lúc 18h00 ngày 11/6/2020 để 19h30 ngày 11/6/2020 họp Trưởng các đoàn tham dự Hội nghị tập huấn.

          - Trang phục Lễ khai mạc, Bế mạc và các hoạt động tập trung: Áo thanh niên Việt Nam, áo phụ trách Đội và đeo khăn quàng đỏ.

          4. Nội dung, hình thức tập huấn

          Theo Kế hoạch số 02-KH/HDHĐTNTW ngày 05/02/2020 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

5. Kinh phí

+ Trung ương: Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn.                

          + Địa phương

- Kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho đại biểu thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị phí đối với các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kinh phí đóng góp: 700.000đ/đại biểu

6. Thông tin liên hệ

* Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Đồng chí Phan Hồng Nhung, cán bộ thường trực; SĐT: 0987.907.048; Fax: 024.3676.3618; Email: ppctdtwd@gmail.com; Website: http://thieunhitw.vn

* Liên hệ ăn, nghỉ: Ban tổ chức đã liên hệ địa điểm ăn, nghỉ tại Đoàn an điều dưỡng 30 Cần Thơ cho các học viên; các đồng chí liên hệ trực tiếp với lễ tân qua SĐT: 0292.3823623

Nhận được thông tri triệu tập này, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và chọn cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/hiện);

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TWĐ Chủ tịch HĐĐ TW (để b/cáo);

- Thường trực HĐĐTW (để b/cáo);

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

 

 

                                        (   Đã ký )

Nguyễn Đình Kiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW