anh bia 1
bia 2
HKQD
anh nen

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội” năm 2020

(Cập nhật: 6/23/2020 9:25:37 AM)

.vn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM HDHĐ THIẾU NHI TW

***

Số: 10 KH/HDHĐTNTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

  Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề

“Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội” năm 2020

---

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 về nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; chương trình công tác năm 2020 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt.

Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội Đồng Đội Trung ương. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội” năm 2020 dành cho cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, giáo viên giảng dạy bộ môn công tác Đội tại các trường Đại học, Cao đẳng các tỉnh, thành phố với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng công tác xã hội; chuẩn hóa Nghi thức Đội và Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, kỹ năng thực hiện Nghi thức Đội trong trường học.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi trong việc đẩy mạnh các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học góp phần vào việc nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh.

3. Phát huy sự năng động, sáng tạo trong phong trào giáo dục, rèn luyện thiếu nhi. Củng cố thêm nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác Đội, đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

4. Yêu cầu: Nội dung tập huấn phù hợp với đặc thù chung của khu vực và vùng, miền; đi sâu vào thực hành; đổi mới, thiết thực, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình, bám sát với đối tượng tập huấn.

II. NỘI DUNG

- Những quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

- Nội dung, phương pháp triển khai chương trình rèn luyện đội viên.

- Phương pháp tổ chức hoạt động giao lưu dành cho đội viên.

- Tổ chức Câu lạc bộ trong trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

- Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Những quy định về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Phương pháp giảng dạy và huấn luyện yêu cầu chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Phương pháp triển khai các loại hình Nghi lễ Đội (lễ chào cờ; lễ duyệt đội; lễ diễu hành…).

- Hướng dẫn kỹ năng truyền tin Semaphore.

- Giáo dục đội viên thông qua hoạt động tổ chức trò chơi vận động.

- Kỹ năng hướng dẫn nhảy “Dance kids” tập thể thiếu nhi.

III. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Quy mô: Toàn quốc.

2. Thời gian: 05 ngày, dự kiến từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020

(Không kể thời gian đi và về của đại biểu)

3. Địa điểm: Tại thành phố Đà Nẵng.

IV. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng

- Cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi tại Ban thanh thiếu nhi trường học, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

- Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội;

- Giảng viên bộ môn công tác Đội các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm.

2. Số lượng

- Mỗi đơn vị tỉnh, thành phố chọn cử 09 đại biểu, trong đó:

+ 01 cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi tại Ban thanh thiếu nhi trường học, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố (ưu tiên cán bộ mới, cán bộ nguồn làm công tác thiếu nhi);

+ 01 cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi, Hội đồng Đội quận, huyện, thị xã (ưu tiên cán bộ mới, cán bộ nguồn làm công tác thiếu nhi);

+ 03 Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối THCS;

+ 03 Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối Tiểu học;

+ 01 Giảng viên bộ môn công tác Đội trường Đại học, Cao đẳng sư phạm.

- Các trường hợp khác đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức.

V. KINH PHÍ

1. Trung ương: Chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị tập huấn, xây dựng nội dung, chương trình tập huấn, biên soạn giáo trình, giảng viên; đi lại, ăn, nghỉ cho Ban tổ chức, giảng viên, báo cáo viên.

2. Địa phương: Các đơn vị cử đại biểu tham gia tập huấn hỗ trợ kinh phí cho đại biểu cụ thể như sau:

- Kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho đại biểu thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị phí đối với các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kinh phí tài liệu, đạo cụ thực hiện mô hình, tổ chức các hoạt động tập trung: 1.000.000đ/đại biểu.

VI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn chọn cử đại biểu và gửi danh sách đại biểu (theo mẫu) về Trung ương trước ngày 31/7/2020, thông qua công văn, chuyển Fax, email hoặc điện thoại trực tiếp gặp: Đồng chí Phan Hồng Nhung, ĐT: 0987.907.048; Email: ppctdtwd@gmail.com; Website: http://thieunhitw.vn.

* Danh sách đăng ký hoặc quyết định có dấu đỏ gửi về địa chỉ:

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương

Địa chỉ: Số 02, Bình Minh, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

* Ghi chú: Sau ngày 03/8/2020 Trung ương sẽ có Thông tri triệu tập chính thức các đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội” năm 2020. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đoàn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện và chọn cử đại biểu tham dự tập huấn theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- BBT TW Đoàn (b/cáo);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư  TWĐ,

Chủ tịch HĐĐ TW (b/cáo);

 - Thường trực HĐĐ TW (b/cáo);

- Ban công tác thiếu nhi (p/hợp);

- BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, tp (t/hiện);

- Lưu VP TT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

 

 

Trung tâm HDHĐ Thiếu nhi TW