THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

(Cập nhật: 12/3/2019 5:45:29 PM)

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương đang chuẩn bị tổ chức đấu giá tài sản là Quyền thuê mặt bằng Tầng 1, Nhà 5 tầng. Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản trên như sau:

1. Thông tin về tài sản đấu giá

Tên tài sản: Quyền thuê sảnh Tầng 1, Nhà 5 tầng.

Diện tích: 100m2

Địa chỉ: Số 02, Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Thời gian thuê: 03 năm

Giá khởi điểm:

 138.000.000đ/ năm x 3 năm = 414.000.000đ

                                   (Bốn trăm mười bốn triệu đồng chẵn)

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Mọi tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương quy định cụ thể như sau:

        Gồm 2 tiêu chí là Bắt buộc và Chấm điểm.

2.1. Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức, cá nhân đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong số các tiêu chí bắt buộc thì bị đánh giá là Không đạt và bị loại.

2.2. Tiêu chí chấm điểm: Tối thiểu phải đạt 80 điểm; tổ chức, cá nhân nào có điểm cao hơn là đơn vị được lựa chọn.

        - Trường hơp các tổ chức, cá nhân được đánh giá có điểm cao bằng nhau thì xét theo tiêu chí vượt mức tối đa; tổ chức, cá nhân nào có nhiều tiêu chí vượt mức điểm tối đa sẽ được lựa chọn.

        * Tiêu chí bắt buộc

STT

Hồ sơ yêu cầu

Tiêu chí

Bắt buộc

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố trong thời gian gần nhất.

Có tên trong danh sách.

X

2

Phương án đấu giá.

Đúng quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu của Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện Gia Lâm, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả.

X

3

Chấp hành pháp luật về bán đấu giá tài sản theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đơn vị không vi phạm.

X

        * Tiêu chí chấm điểm

STT

Hồ sơ yêu cầu

Tiêu chí

Chấm điểm

Số điểm

Tổng điểm

1

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản của đơn vị tính đến thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Trên 15 năm 

20 điểm

 

 

20 điểm

Từ trên 10 năm đến 15 năm

15 điểm

Từ 05 năm đến 10 năm

10 điểm

Dưới 05 năm

 0 điểm

2

 

Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có hội trường đấu giá thuộc quyền sở hữu hoặc được phép sử dụng; Hội trường đảm bảo sức chứa được 70 khách hàng trở lên. Có đưa ra phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho phiên đấu giá.

20 điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 điểm

Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có hội trường đấu giá thuộc quyền sở hữu hoặc được phép sử dụng; Hội trường đảm bảo sức chứa từ 30 đến 70 khách hàng, có đưa ra phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho phiên đấu giá.

10 điểm

Không đạt được một trong các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất: Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có hội trường đấu giá,  đưa được ra phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho phiên đấu giá.

0 điểm

3

Năng lực, kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

Đấu giá viên kinh nghiệm hành nghề trên 10 năm.

20 điểm

 

 

20 điểm

Đấu giá viên có kinh nghiệm từ 05năm đến 10 năm.

15 điểm

Đấu giá viên có kinh nghiệm dưới 05năm,

5 điểm

4

Số lượng đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

Từ 08 đấu giá viên trở lên

20 điểm

 

20 điểm

Từ 04 đến 07 đấu giá viên

15 điểm

Dưới 04 đấu giá viên

10 điểm

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Phù hợp với Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

20 điểm

 

 

 

 

20 điểm

Không phù hợp với Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

0 điểm

 

Tổng

100 điểm

3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

          (Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các trường hợp không được lựa chọn)

Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi trung ương

Điện thoại: 024.3876.7685; Fax: 024.3876.8902

          Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương rất mong được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp./.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP TT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Kiểm

TẢI VĂN BẢN THÔNG BÁO ĐẤU THẦU TẠI ĐÂY