anh bia 1
anh nen
bia 2

1.    Chức năng

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương có chức năng tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội thiếu niên tiền phong các cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác Đội; kỹ năng xã hội; giáo dục thể chất, tinh thần, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục truyền thông, thông tin, giáo dục pháp luật cho cho cán bộ phụ trách Đội và thiếu nhi.

Xây dựng mô hình và tổng kết thực tiễn để tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân rộng các mô hình mang tính điển hình.

2    Nhiệm vụ

Xây dựng các mô hình hoạt động thiếu nhi có tính tạo mẫu, tham mưu cho Hội đồng Đội Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chủ trương, chính sách, các giải pháp, nhân rộng các mô hình xuống các tổ chức cơ sở Đội và Nhà thiếu nhi.

Tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác, các chương trình, dự án được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt hoặc giao thực hiện.

Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác Đội, kỹ năng xã hội; giáo dục thể chất, tinh thần; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục truyền thông, thông tin, giáo dục pháp luật và giáo dục năng khiếu cho cán bộ phụ trách Đội, Nhà thiếu nhi, đoàn viên thanh niên và thiếu nhi.

Tổ chức hoặc liên kết tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao, giáo dục năng khiếu, vui chơi giải trí cho thiếu nhi, các hội nghị, hội thảo công tác Đội, công tác trẻ em...

Phối hợp với các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là các tổ chức giáo dục về trẻ em để tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phục vụ cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi, công tác trẻ em theo quy định của Nhà nước và TƯ Đoàn.

3  Tổ chức

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương được quy định về tổ chức như sau:

- Cơ quan: Trung tâm HDHĐ thiếu nhi Trung ương.
- Trực thuộc: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: Số 02, Bình Minh, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.